Home


Enlargement

Shin-hanga No.309

Artist:
ITO, Shinsui@ <1898-1972>

Description: @
Shinbashi Station, seventy years ago,
published by Watanabe and Kokusai
Kanko kyokai in 1942,
different color version from the Hotei's book

Signed:
Shinsui

Dimension:
48.7~ 37.8 cm

Price:
Sold

Reference:
No.86 Hotei's "the female image"

@ Shin-hanga 1


@

@