Home
1

Click on images for explanations and for enlargement.
detail
Sold
No.242 Oda, Kazuma
detail
No.233
Tobari Kogan
detail
No.223
Taninaka, Yasuori
detail
No.31
Murai, Masanari

detail
No.32
Kawakami, Sumio
detail
Sold
No.241 Hazama, Inosuke
detail
No.203
Katsuhira, Tokushi
detail
No.204
Katsuhira, Tokushi

detail
No.42
Azechi, Umetaro
detail
No.121
Azechi, Umetaro
detail
Sold No.208
Hiratsuka, Unichi
detail
No.238
Hiratsuka, Unichi

detail
No.122
Azecihi, Umetaro


1

detail